ෆෙඩරල් ව්‍යවස්ථාව යනු ඊළාම් රාජ්‍යයේ ඔප්පුවයි – ඇල්ලේ ගුණවංශ හාමුදුරුවෝ

“ෆෙඩරල් සංහිඳියාව” සම්මන්ත්‍රණය 2016 ජුනි 23 කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවනාගාරයේදී

සංවිධානය : යුතුකම සංවාද කවය

Video courtesy www.yuthukama.com