හාමුදුරුවන්ට නින්දා කරන්නේ රට දෙකඩ කරන්නයි – පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි

Rivira News Paper 2017-09-18
Article courtesy rivira.lk