රණවිරුවන් බලන්න ඇපල් ගෙඩියක්වත් අරන් ඉස්පිරිතාලේ නොගිය කෙනෙකුට යුද්දේ ගැන කතා කරන්නා අයිතියක් නෑ – පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි

Article courtesy rivira.lk