මේ විදියට භික්ෂූන් වහන්සේ විවේචනය කරනවා නම් ඒකට ඉඩදීල නිහඬව ඉන්න බෑ – පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි

Lankadeepa News Paper 2017-09-17
Article courtesy lankadeepa.lk