මේ ද්‍රෝහී ව්‍යවස්ථා යෝජනාවලට පක්ෂ උන්ට ගමට එන්න දෙන්න එපා- පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ නා හිමි

යුතුකම සංවාද කවය මගින් පැවැත්වූ ෆෙඩරල් සංහිඳියා නිරුවත සම්මන්ත්‍රණයේ දී අදහස් දැක්වූ පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ නා හිමි.

Video courtesy www.yuthukama.com