පා ගමන ගැන ජනපති නිහඬයි – දේශය ඉරිදා සංග්‍රහය – 2016 ජුලි 31 ඉරිදා

Deshaya-2016-07-31-2