නිවටුන් පරදා පනස් හයේ උරුමය රකින්න පෙරට වරෙල්ලා – ඇල්ලේ හාමුදුරුවෝ නිහඬ බව බිඳිති..

යුතුකම සංවාද කවය මගින් සංවිධානය කළ ‘පනස් හයේ අවසානයද?’ සම්මන්ත්‍රණයේදී පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ නාහිමියන් පළ කළ අදහස් :

Video courtesy by www.yuthukama.com