ජාතියට ජීවත්වීමේ අයිතිය දිනා දුන්නේ රණවිරුවෝ – පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි

Article courtesy www.rivira.lk