බුදු පියාණෙනි

පද – පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන්

ගායනය – දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් මහත්මිය