පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ රටවල් අතර පැවැත්වූ ගීත තරගාවලියේ ජයග්‍රාහී ගීතය

පද රචනය – පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි

සංගීතය – ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා තූර්ය වාදක මණ්ඩලය