තල් හේනේ පුංචි ළමයි (Thal Hene Punchi Lamai)

පද රචනය – පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි (Song Written by Ven. Elle Gunawansa Thero)