කසාවතින් රන් පන්හිඳ – යතිවරයාණන් වහන්සේ නමකගේ ගේය පද ප්‍රාර්ථනය

ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන්ගේ ගීත සංකල්පනා

1